This page is bilingual, click here to read it in English

Rydym yn gweithio gyda thirfeddianwyr, grwpiau cymunedol a gwneuthurwyr polisi yng Nghymru i hyrwyddo gwerth ein parciau a'n mannau gwyrdd i sicrhau gwell gwarchodaeth ar gyfer eu dyfodol ar lefel leol a chenedlaethol.

Cysylltwch â ni
Rhodri Edwards

Rhodri Edwards yw Rheolwr Meysydd Chwarae Cymru ac mae wedi'i lleoli yn ein swyddfa yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd
Ffôn: 02920 334 935
Ebost: rhodri.edwards@fieldsintrust.org


Partneriaid

Rydym yn falch o weithio mewn partneriaeth â sefydliadau blaenllaw eraill yn y sector, gan gynnwys Man Gwyrdd Cymru, Chwarae Cymru a Cadwch Gymru'n Daclus. Rydym hefyd yn cynorthwyo Chwaraeon Cymru yn ei rôl fel ymgynghorydd statudol ar gynigion sy'n ymwneud â chaeau chwarae.

Pwyllgor Meysydd Chwarae Cymru

Mae ein gwaith yng Nghymru yn cael ei arwain gan bwyllgor Cymru sy'n tynnu ynghyd arbenigedd o sectorau perthnasol. Aelodau'r pwyllgor yw: Brynmor Williams (Cadeirydd), Kate Evans, J R Jones, John Ridgewell, Aled Roberts, David Roberts a Robin Williams.

Pencampwyr Meysydd Chwarae Cymru

Mae Meysydd Chwarae Cymru wedi ymgynnull grwp bach ond mawreddog i helpu i hyrwyddo gwerth parciau a mannau gwyrdd. Ein hyrwyddwyr yw: Gerald Davies CBE, Lynn Davies CBE, Anne Ellis OBE, Lewis Evans, Non Evans MBE a Ceri Preece.

"Rwyf am i bobl ledled Cymru gael mynediad i fannau gwyrdd o ansawdd uchel a thrwy hyn arwain bywydau mwy egnïol ac iach, wrth ddysgu gwerthfawrogi a pharchu'r amgylchedd am y manteision niferus a ddaw yn ei sgil. Mae seilwaith gwyrdd yn cael effaith gadarnhaol ar ein cymunedau, ein hiechyd a'n lles, yr amgylchedd a'r economi. Mae gwaith Meysydd Chwarae Cymru mor bwysig i sicrhau mae gan bawb fynediad am ddim i fannau awyr agored ar gyfer chwarae, chwaraeon a hamdden."
Hannah Blythyn AC, Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

Hannah Blythyn AC
Caeau Owain Glyndŵr

Mae rhaglen Caeau Owain Glyndwr yn benodol i Gymru ac fe'i lansiwyd yn 2001 i nodi 600 mlynedd ers penodiad y dynodwr Cymreig chwedlonol. Mae cyfanswm o 27 o leoedd wedi'u gwarchod trwy'r cynllun coffa hwn.

Hanes

Ym Medi 2018 dathlodd Fields in Trust 20 mlynedd ers agor ei swyddfa yng Nghymru. I nodi'r garreg filltir, lluniwyd archif rhyngweithiol o gyflawniadau'r sefydliad yng Nghymru dros y ddau ddegawd blaenorol.

Archif rhyngweithiol ddim yn arddangos yn gywir? Agorwch mewn ffenestr newydd...

Agorwch yr archif ryngweithiol

 


'Green Spaces For Good': Ein strategaeth gorfforaethol newydd

Canllawiau: Lawrlwythwch ein Canllawiau ar gyfer Chwaraeon a Chwarae Awyr Agored

Ymchwil: Ailbrisio Parciau a Mannau Gwyrdd

Diwrnod i’r Brenin: Cynhaliwch barti neu bicnic yn eich parc yr haf hwn